سه شنبه, ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

کائوتسکی یکی ار پرچمداران سوسیال دمکراسی

کائوتسکی یکی ار پرچمداران سوسیال دمکراسی، در جنگ جهانی اول با شعار همکاری طبقه کارگر آلمان با حاکمین این کشور برای حمله به تزار، جنبش کارگری را برای دهها سال زیر نفوذ سرمایه داری و ایدهئولوژی آن کشاند و فاسد کرد. فرزندان خلف سیاسی او در سالهای 30

قرن گذشته، با قدرت و تمام تلاش سعی در منحرف کردن، به زانو درآوردن و انهدام جنبش کمونیستی در خدمت بورژوازی تازه برخاسته در قالب سیاسی NSDAP ، نمودند. حتی در ابتدای قدرتگیری نازیهای آلمانی، تلمن برای جلوگیری از به قدرت رسیدن هیتلر، به سوسیال دمکراتها پیشنشهاد همکاری کرد ولی آن‌ها به جنبش کمونیستی ، کارگری و ضد فاشیستی آلمان برای چندمین بار خیانت کردند.

تلمن و حزباش با تمام قدرت علیه به قدرت رسیدن هیتلر پا فشردند و مبارزه کردند. او در مورد انتخابات پارلمان 1932 چنین شعاری داد: "کسیکه هیندن بورگ را انتخاب می‌کند، هیتلر را انتخاب می‌کند، کسی که هیتلر را انتخاب می‌کند، جنگ را انتخاب می‌کند."

تلمن، مجدداً به حزب سوسیال دمکراسی آلمان برای سرنگونی هیتلر پیشنهاد همکاری داد که طبق معمول رد شد. در واقع ایدهئولوژی سوسیال دمکراسی همان ایدهئولوژی بورژوازی هار آلمان در درون و بخشی از اپوزیسیون جنبش کارگری بود. بعد از به قدرت رسیدن هیتلر، حزب سوسیال دمکرات که وظیفهی اخلال در جنبش کمونیستی را خوب انجام داده بود، از خدمت مرخص و ممنوع اعلام شد. مثل ممنوع شدن حزب توده ایران بعد از خدمت کامل به رژیم خمینی. هر جنبش سیاسی طبقهی کارگر اگر بخواهد پایاش را از نظام سرمایهداری بیرون بگذارد، باید دشمن در قدرت و دشمن درونی را که از لحاظ ایدهئولوژیک – سیاسی متحدا عمل می‌کنند، منهدم سازد. تلمن بدست هیتلر کشته شد، حزب او نیز (KPD) غیر قانونی اعلام گردید، به این جهت سوسیال دمکراسی برجایش ماند و با وجود ضرباتی که از هیتلر خورد، بعد از جنگ جهانی دوم، به مقام نمایندگی بورژوازی امپریالیستی یکی ار قدرتهای بزرگ جهان (آلمان) ترفیع مقام یافت و وظیفهی تاریخی خود را به انتها رسانید. روند واقعی تاریخ، بر موضع تلمن روشن و شفاف صحه میگذارد.

مثالی دیگر: ساختار جامعه ایران در مرحلهای از تاریخ قرار دارد که انقلاب آیندهاش،انقلاب سوسیالیستی است. دقیقا در این اوضاع

  • engels.png
  • marx.png
  • lenin.png

statistik

ranjbar

Loui

ممطازلیتایتلغعتا ثق ف4   ثبصقثهاهابعاعهاعقعال بقلبا قبنلتقنتاهعااق هخثبصخابخهصابصخ خه ث8اب ثباصثباصحغهخبا  صخ98باصا 

طازلیتایتلغعتا ثق ف4   ثبصقثهاهابعاعهاعقعالبقلباقبنلتقنتاهعااق هخثبصخاب خهصابصخ خه ث8اب ثباصثباصحغهخبا  صخ98باصا 

طازلیتایتلغعتا ثق ف4   ثبصقثهاهابعاعهاعقعالبقلباقبنلتقنتاه عااق هخثبصخابخهصابصخ خه ث8اب ثبا صثباصحغهخبا صخ98باصا 

 

 

Go to top