سه شنبه, ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

کارگران صنعتی بین‌المللی

طبقه کارگر آلمان با حاکمین این کشور برای حمله به تزار، جنبش کارگری را برای دهها سال زیر نفوذ سرمایه داری و ایدهئولوژی آن کشاند و فاسد کرد. فرزندان خلف سیاسی او در سالهای 30 قرن گذشته، با قدرت و تمام تلاش سعی در منحرف کردن، به زانو درآوردن و

انهدام جنبش کمونیستی در خدمت بورژوازی تازه برخاسته در قالب سیاسی NSDAP ، نمودند. حتی در ابتدای قدرتگیری نازیهای آلمانی، تلمن برای جلوگیری

قدرت‌های سازنده تاریخ معاصر

قرن گذشته، با قدرت و تمام تلاش سعی در منحرف کردن، به زانو درآوردن و انهدام جنبش کمونیستی در خدمت بورژوازی تازه برخاسته در قالب سیاسی NSDAP ، نمودند. حتی در ابتدای قدرتگیری نازیهای آلمانی، تلمن برای جلوگیری از به قدرت رسیدن هیتلر، به سوسیال دمکراتها پ

انحراف در جنبش کارگری

کائوتسکی یکی ار پرچمداران سوسیال دمکراسی، در جنگ جهانی اول با شعار همکاری طبقه کارگر آلمان با حاکمین این کشور برای حمله به تزار، جنبش کارگری را برای دهها سال زیر نفوذ سرمایه داری و ایدهئولوژی آن کشاند و فاسد کرد. فرزندان خلف سیاسی او در سالهای 30

اقدامات ضروری

تمام تلاش سعی در منحرف کردن، به زانو درآوردن و انهدام جنبش کمونیستی در خدمت بورژوازی تازه برخاسته در قالب سیاسی NSDAP ، نمودند. حتی در ابتدای قدرتگیری نازیهای آلمانی، تلمن برای جلوگیری از به قدرت رسیدن هیتلر، به سوسیال دمکراتها پیشنشهاد

کارگران صنعتی بین‌المللی

طبقه کارگر آلمان با حاکمین این کشور برای حمله به تزار، جنبش کارگری را برای دهها سال زیر نفوذ سرمایه داری و ایدهئولوژی آن کشاند و فاسد کرد. فرزندان خلف سیاسی او در سالهای 30 قرن گذشته، با قدرت و تمام تلاش سعی در منحرف کردن، به زانو درآوردن و

طبقه کارگر آلمان

طبقه کارگر آلمان با حاکمین این کشور برای حمله به تزار، جنبش کارگری را برای دهها سال زیر نفوذ سرمایه داری و ایدهئولوژی آن کشاند و فاسد کرد. فرزندان خلف سیاسی او در سالهای 30 قرن گذشته، با قدرت و تمام تلاش سعی در منحرف کردن، به زانو درآوردن و

تمام تلاش سعی در منحرف کردن

تمام تلاش سعی در منحرف کردن، به زانو درآوردن و انهدام جنبش کمونیستی در خدمت بورژوازی تازه برخاسته در قالب سیاسی NSDAP ، نمودند. حتی در ابتدای قدرتگیری نازیهای آلمانی، تلمن برای جلوگیری از به قدرت رسیدن هیتلر، به سوسیال دمکراتها پیشنشهاد

حاکمین کشورهای امپریالیستی

حاکمین این کشور برای حمله به تزار، جنبش کارگری را برای دهها سال زیر نفوذ سرمایه داری و ایدهئولوژی آن کشاند و فاسد کرد. فرزندان خلف سیاسی او در سالهای 30 قرن گذشته، با قدرت و تمام تلاش سعی در منحرف کردن، به زانو درآوردن و انهدام جنبش کمونیستی

قرن گذشته، با قدرت

قرن گذشته، با قدرت و تمام تلاش سعی در منحرف کردن، به زانو درآوردن و انهدام جنبش کمونیستی در خدمت بورژوازی تازه برخاسته در قالب سیاسی NSDAP ، نمودند. حتی در ابتدای قدرتگیری نازیهای آلمانی، تلمن برای جلوگیری از به قدرت رسیدن هیتلر، به سوسیال دمکراتها

کائوتسکی یکی ار پرچمداران سوسیال دمکراسی

کائوتسکی یکی ار پرچمداران سوسیال دمکراسی، در جنگ جهانی اول با شعار همکاری طبقه کارگر آلمان با حاکمین این کشور برای حمله به تزار، جنبش کارگری را برای دهها سال زیر نفوذ سرمایه داری و ایدهئولوژی آن کشاند و فاسد کرد. فرزندان خلف سیاسی او در سالهای 30

دولت سرمایه‌داری فاشیستی است

حال ما برای رسیدن به واقعیت می‌بایست پدیده های پیش از جنگ جهانی دوم را خوب بشناسیم و عمل کرد آن‌ها را درست ارزیابی کنیم. برخورد سطحی و مغرضانه به فاکتهای تاریخی دشمنی آگاهانه به شعور مردم است. ما باید به شعور مردم احترام بگذاریم.

  • lenin.png
  • engels.png
  • marx.png

statistik

ranjbar

Loui

ممطازلیتایتلغعتا ثق ف4   ثبصقثهاهابعاعهاعقعال بقلبا قبنلتقنتاهعااق هخثبصخابخهصابصخ خه ث8اب ثباصثباصحغهخبا  صخ98باصا 

طازلیتایتلغعتا ثق ف4   ثبصقثهاهابعاعهاعقعالبقلباقبنلتقنتاهعااق هخثبصخاب خهصابصخ خه ث8اب ثباصثباصحغهخبا  صخ98باصا 

طازلیتایتلغعتا ثق ف4   ثبصقثهاهابعاعهاعقعالبقلباقبنلتقنتاه عااق هخثبصخابخهصابصخ خه ث8اب ثبا صثباصحغهخبا صخ98باصا 

 

 

Go to top